Oferta

Rezultatem procesu produkcyjnego jest produkt - szeroka frakcja węglowodorów KTS-F.
Wytwarzany przez nas produkt posiada nowe własności użytkowe, jest szlachetniejszy od podstawowego surowca petrochemicznego, jakim jest ropa naftowa, ma bowiem znacznie mniejszy zakres długości łańcuchów węglowodorów i ich izomerów w porównaniu z ropą naftową, oraz nie zawiera związków niepożądanych, takich jak siarka, chlor, metale ciężkie itd. Jest pełnowartościowym surowcem dla przemysłu rafineryjnego, petrochemicznego, może być on również traktowany jako surowiec wyjściowy w innych gałęziach przemysłu chemicznego (np. do wytwarzania produktów chemii gospodarczej).

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:
CAS : 93924-58-4
WE : 300-254-5
PKWiU: 24.66.32-90.00
CN: 3811


Skład pierwiastkowy:
- węgiel C - ok. 86 %
- wodór H - ok. 14 %.

Skład frakcyjny:
- frakcja benzynowa - ok. 20% (do 180 C)
- frakcja olejowa - ok. 40% (do 280 C)
- frakcja wyżej wrząca - 40%

Oferujemy ponadto możliwość zawarcia umowy na wykonanie usługi recyklingu z naszą Firmą. Korzyści wynikające z podpisania ww. umowy są następujące:
  1. obniżenie kosztów związanych z odprowadzeniem opłaty produktowej do urzędów marszałkowskich - firma RECULER Sp. o.o. wykona recykling na korzystnych warunkach,
  2. zwolnienie Przedsiębiorców z obowiązku przygotowania informacji do rocznego sprawozdania, do którego złożenia w stosownym urzędzie marszałkowskim zobowiązany jest ustawowo Przedsiębiorca.


Ustawa z dnia 11.05.2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639 z póź. zm.) narzuca na Przedsiębiorców wprowadzających na rynek krajowy produkty w opakowaniach (w tym z tworzyw sztucznych) obowiązek wykonania recyklingu na ustalonym poziomie (w 2007r. dla tworzyw sztucznych wynosi on 25 %). Zgodnie z art. 4, ust 1 ww. ustawy Przedsiębiorca może obowiązek ten wykonać sam lub za pośrednictwem organizacji odzysku. Przedsiębiorca lub organizacja odzysku może zlecić wykonanie poszczególnych czynności związanych z odzyskiem i recyklingiem osobom trzecim (art.4, ust. 3 ww. ustawy), czyli recyklerom.

RECULER Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim jest podmiotem przygotowanym pod względem formalno-prawnym (posiada wymagane prawem decyzje administracyjne) jak i technicznym (funkcjonująca instalacja do przerobu odpadowych tworzyw sztucznych) do wykonywania usługi recyklingu.www.konkurencyjnosc.gov.pl

Firma Reculer Sp. z o.o. realizuje projekt inwestycyjny
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego